Zaustavit ćemo znojenje čak i po ovoj vrućini!

Iskoristite masivni popust od 40% do 06/23/2024 i počnite ponovno živjeti.

Uvjeti i odredbe

1. Osnovne odredbe

Ovi Uvjeti poslovanja i dostave (u daljnjem tekstu " Uvjeti ") uređuju odnos između strana u kupoprodajnom ugovoru, gdje je s jedne strane tvrtka HIGHTECH DEVELOPMENT LLC, 7950 NW 53RD STREET, SUITE 337, MIAMI, FL 33166 (u daljnjem tekstu: "Prodavatelj"), a s druge strane je kupac (u daljnjem tekstu " Kupac ").

Dodatne informacije o Prodavatelju mogu se pronaći na ovoj web stranici u odjeljku Operater.

Kupac je potrošač ili poduzetnik.

Potrošač je svaka osoba koja izvan okvira svoje djelatnosti ili samostalnog obavljanja profesije sklopi ugovor s Prodavateljem ili na drugi način s njime postupa.

Poduzetnik je osoba koja na svoj račun i odgovornost obavlja samostalnu djelatnost koja stječe dobit na obrt ili sličan način s namjerom da to dosljedno obavlja radi ostvarivanja dobiti. U svrhu zaštite potrošača, poduzetnikom se smatra i svaka osoba koja sklapa ugovore u svezi s vlastitom proizvodnom, poslovnom ili sličnom djelatnošću ili u samostalnom obavljanju svoje profesije, kao i osoba koja djeluje u ime ili za račun poduzetnik.

Kupac slanjem narudžbe potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima, čiji je sastavni dio komunikacija prije sklapanja ugovora, uvjetima plaćanja i dostave te postupkom reklamacije, te da se s njima izričito slaže, u formulacija važeća i na snazi u trenutku slanja narudžbe.

Kupac je upoznat da kupnjom proizvoda koji se nalaze u poslovnoj ponudi Prodavatelja ne stječe nikakva prava korištenja registriranih zaštitnih znakova, patenata, trgovačkih naziva, logotipa poduzeća ili proizvoda (i sl.) Prodavatelja ili ugovornih partnera Prodavatelja. , osim ako u posebnom slučaju posebnim ugovorom nije drukčije ugovoreno.

2. Predugovorna komunikacija

Prodavatelj obavještava da

 1. zahtijeva plaćanje kupoprodajne cijene prije nego što Kupac preuzme izvedbu od Prodavatelja, ili obvezu plaćanja predujma ili sličnog plaćanja, to se odnosi na zahtjeve Kupca za pružanje određenih usluga, ako ih on zahtijeva i pruža od strane prodavač,
 2. troškovi sredstava daljinske komunikacije ne razlikuju se od osnovne tarife (u slučaju internetskih i telefonskih priključaka prema uvjetima Vašeg operatera, Prodavatelj ne naplaćuje nikakve druge naknade, ovo se ne odnosi na ugovoreni prijevoz, ako postoji ),
 3. Cijene robe i usluga uvijek su navedene na web stranici kojom upravlja Prodavatelj sa i bez PDV-a te sa svim zakonom propisanim naknadama, međutim, trošak dostave robe ili usluga varira ovisno o odabranom načinu i prijevozniku te načinu prijevoza. plaćanje .
 4. u slučaju da je Kupac potrošač, ovaj potrošač ima pravo odustati od ugovora (osim ako nije drugačije navedeno u nastavku), u roku od četrnaest dana, koji teče ako je
 • kupoprodajni ugovor, od dana preuzimanja robe,
 • ugovora, čiji je predmet više vrsta robe ili isporuka više dijelova, od datuma prihvaćanja zadnje isporuke robe, a ovaj odustanak mora biti poslan putem obrasca za odustajanje od ugovora na ovim stranicama;
 • potrošač ne može odustati od ugovora:
  • o isporuci robe koja je preinačena prema željama potrošača ili za njegovu osobu,
  • o isporuci kvarljive robe, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom,
  • o popravku ili održavanju koje se provodi na mjestu koje odredi potrošač i na njegov zahtjev; međutim, to ne vrijedi u slučaju naknadnog obavljanja popravaka koji nisu zatraženi ili isporuke rezervnih dijelova koji nisu zatraženi,
  • o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži, koju je potrošač izvadio iz ambalaže i zbog higijenskih razloga nije moguć povrat,
  • o prijevozu ili korištenju slobodnog vremena, ako poduzetnik te usluge pruža u navedenom roku,
 • U slučaju odustajanja od ugovora od strane potrošača, potrošač snosi troškove povrata robe, a ako se radi o ugovoru sklopljenom putem sredstva daljinske komunikacije, troškove povrata robe, ako se ta roba ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem zbog njihove prirode;
 • ugovora, ili će relevantni porezni dokument biti pohranjen u arhivu Prodavatelja
 • u slučaju da potrošač ima pritužbu, istu može uputiti nadzornom tijelu Prodavatelja ili možete podnijeti pritužbu nadzornom ili državnom nadzornom tijelu.
 •  

  3. Ugovor

  Kupac može sklopiti ugovor prihvaćanjem ponude za sklapanje ugovora na web stranici kojom upravlja Prodavatelj stavljanjem tražene usluge (roba, usluga i sl.) u košaricu. Zaposlenik Prodavatelja može pomoći kupcu prilikom sklapanja ugovora, kako u poslovnim prostorijama, tako i putem telefona ili prilikom naručivanja putem e-pošte. Prije nego što Kupac obvezujuće potvrdi narudžbu, Kupac ima mogućnost promijeniti kako traženu isporuku, tako i dostavu i način plaćanja , odnosno provjeriti sve podatke koje je unio u narudžbu. Kupoprodajni ugovor nastaje slanjem narudžbe od strane Kupca nakon odabira transporta i načina plaćanja te prihvaćanjem narudžbe od strane Prodavatelja, Prodavatelj ne snosi odgovornost za eventualne pogreške prilikom prijenosa podataka. Prodavatelj će Kupcu odmah potvrditi sklapanje ugovora informativnim e-mailom na e-mail adresu koju je upisao Kupac.

  Trenutačni tekst Uvjeta i odredbi bit će priložen uz ovu potvrdu primitka narudžbe. Sklopljeni ugovor (uključujući i dogovorenu cijenu) može se promijeniti ili otkazati samo na temelju sporazuma stranaka ili na temelju pravnih razloga. Za iznimke od ovog postupka idite na Naručivanje.

  Sklopljeni ugovor prodavatelj arhivira na razdoblje od najmanje pet godina od njegovog sklapanja, a najdulje na vrijeme prema mjerodavnim zakonskim propisima, u svrhu uspješnog ispunjenja i nije dostupan trećim osobama koje ne sudjeluju u ugovoru. stranke. Podaci o pojedinačnim tehničkim koracima koji vode do sklapanja ugovora vidljivi su iz ovih Uvjeta, gdje je taj proces jasno opisan.

  Kupoprodajnim ugovorom Prodavatelj se obvezuje Kupcu predati stvar koja je predmet kupnje i omogućiti mu stjecanje vlasništva nad tom stvari, a Kupac se obvezuje preuzeti stvar i platiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu. Prodavač .

  Prodavatelj zadržava pravo vlasništva na predmetu, te stoga Kupac postaje vlasnik predmeta tek uplatom cjelokupne kupoprodajne cijene.

  Prodavatelj će Kupcu predati stvar, kao i isprave koje se odnose na stvar, te Kupcu omogućiti stjecanje vlasništva stvari sukladno ugovoru.

  Prodavatelj ispunjava obvezu predaje artikla Kupcu ako mu dopusti rukovanje artiklom na mjestu izvedbe io tome ga na vrijeme obavijesti.

  Ukoliko Prodavatelj treba poslati artikl, isti će predati Kupcu predajom prijevozniku na prijevoz za Kupca i omogućiti Kupcu ostvarivanje prava iz ugovora o prijevozu prema prijevozniku, Prodavatelj će predati preko artikla Kupcu tek kada mu je artikl predan od strane prijevoznika.

  Prodavatelj će kupcu predati predmet kupnje u dogovorenoj količini, kvaliteti i dizajnu.

  Ako Prodavatelj isporuči veću količinu artikala od ugovorene, kupoprodajni ugovor se sklapa i za tu prekomjernu količinu, osim ako ih Kupac odbije bez nepotrebnog odgađanja.

  Ako nije ugovoreno kako stvar treba zapakirati za transport, Prodavatelj će stvar zapakirati prema utvrđenim običajima; ako nisu, onda na način koji je neophodan za očuvanje predmeta i njegovu zaštitu tijekom prijevoza. Isto tako, Prodavatelj će organizirati artikl za skladištenje.

  Kupčevo pravo od neispravne izvedbe temelji se na nedostatku koji stvar ima kada rizik od oštećenja prijeđe na Kupca, čak i ako se on pokaže tek kasnije. Pravo Kupca temelji se i na naknadno nastalom nedostatku koji je Prodavatelj prouzročio kršenjem neke od svojih zakonskih obveza.

  Kupac u najkraćem mogućem roku nakon prijelaza opasnosti od oštećenja artikla pregledava artikl te se uvjerava u njegova svojstva i količinu.

  Rizik oštećenja prelazi na Kupca nakon preuzimanja artikla. Isti učinak ima i ako Kupac ne preuzme predmet, čak i ako mu je Prodavatelj dopustio korištenje.

  Oštećenje stvari koje je nastupilo nakon što je opasnost od oštećenja stvari prešla na Kupca ne utječe na njegovu obvezu plaćanja kupoprodajne cijene, osim ako je Prodavatelj štetu prouzročio kršenjem neke od svojih zakonskih obveza.

  Ako jedna strana odugovlači s preuzimanjem stvari, druga strana ima pravo prodati stvar uz prethodnu obavijest na račun odgodnika na prikladan način, uz davanje odgodniku dodatnog i primjerenog roka za preuzimanje. Ovo vrijedi i u slučaju kašnjenja s plaćanjem, što je uvjetovano isporukom artikla.

  Odgovornosti Prodavatelja

  Prodavatelj je odgovoran Kupcu da artikal nema nedostataka po primitku. Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je artikal već imao nedostatak pri primitku.

  Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka, ali se to ne odnosi na:

  1. ako je stvar prodana po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je ugovorena ta niža cijena,
  2. za istrošenost artikla uzrokovanu uobičajenom uporabom artikla,
  3. u slučaju rabljene stvari, za nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti koju je stvar već imala kada ju je kupac preuzeo, ili
  4. ako to proizlazi iz prirode stvari.

   

  Pravo na neispravnu izvedbu ne pripada kupcu, ako je kupac prije preuzimanja stvari znao da stvar ima nedostatak ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

  Ukoliko artikal ima nedostatak za koji odgovara Prodavatelj, te ako se radi o artiklu prodanom po nižoj cijeni ili rabljenom artiklu, Kupac ima pravo na razuman popust umjesto prava na zamjenu artikla.

  Značajno kršenje ugovora

  Ako je neispravna izvedba bitno kršenje ugovora, Kupac ima pravo

  • otkloniti nedostatak isporukom novog, besprijekornog artikla ili isporukom artikla koji nedostaje, ako to nije nerazmjerno zbog prirode nedostatka, ako se nedostatak odnosi samo na dio artikla, Kupac može zahtijevati samo zamjenu ovog dijela, ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Međutim, ako je to nesrazmjerno zbog prirode nedostatka, a posebno ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, kupac ima pravo ukloniti takav nedostatak bez naknade;
  • otkloniti kvar popravkom stvari,
  • za razuman popust od kupoprodajne cijene, odn
  • odstupiti od ugovora.

   

  Kupac će obavijestiti Prodavatelja koje je od ovih prava odabrao nakon obavijesti o nedostatku ili bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku. Odabir Kupca ne može se mijenjati bez suglasnosti Prodavatelja, to ne vrijedi ako je Kupac zahtijevao popravak kvara za koji se kasnije pokaže da je nepopravljiv. Ako Prodavatelj ne otkloni nedostatak/nedostatke u razumnom roku ili ako obavijesti Kupca da neće otkloniti nedostatke, Kupac može zahtijevati razumni popust od kupoprodajne cijene umjesto otklanjanja nedostatka ili može odustati. iz ugovora. Ako Kupac pravodobno ne izabere svoje pravo, ima ista prava kao i u slučaju beznačajne povrede ugovora, tj. ispod.

  Kupac-potrošač ima pravo na razuman popust i ako mu Prodavatelj ne može isporučiti novi artikal u besprijekornom stanju, popraviti artikal ili zamijeniti njegov dio, kao i u slučaju da Prodavatelj ne popravi nastalu situaciju u razumnom roku. ili ako bi pravni lijek uzrokovao znatne poteškoće.

  Manje kršenje ugovora

  U slučaju neispravne izvedbe, manje kršenje ugovora je ono u kojem Kupac ima pravo ukloniti nedostatak i/ili primiti razuman popust od nabavne cijene takve izvedbe.

  Dok Kupac ne iskoristi pravo na popust na kupoprodajnu cijenu ili ne odustane od ugovora, Prodavatelj može isporučiti ono što nedostaje ili otkloniti pravni nedostatak. Ostale nedostatke Prodavatelj može otkloniti po svom izboru, na primjer popravkom artikla ili isporukom novog artikla.

  Ako Prodavatelj ne otkloni nedostatak na robi na vrijeme ili odbije otkloniti nedostatak na robi, Kupac može zahtijevati razumni popust od kupoprodajne cijene i/ili može odstupiti od ugovora. Kupac ne može promijeniti svoj izbor bez suglasnosti Prodavatelja.

  Kupac ima pravo isporučiti novu stvar ili zamijeniti dio iu slučaju otklonjivog nedostatka, ako se stvar ne može pravilno koristiti zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju Kupac ima pravo odustati od ugovora.

  Prilikom isporuke novog artikla, Kupac vraća prvotno isporučeni artikl Prodavatelju o svom trošku.

  Ako Kupac nije prijavio nedostatak bez nepotrebnog odgađanja nakon što ga je mogao otkriti pravodobnim pregledom i dostatnom pažnjom, sud mu neće priznati pravo na neispravno izvršenje. Ako se radi o skrivenom nedostatku, isto vrijedi i ako nedostatak nije prijavljen bez nepotrebnog odgađanja nakon što ga je Kupac mogao otkriti uz dovoljno pažnje, ali najkasnije u roku od dvije godine od predaje artikla.

  Jamstvom za kvalitetu Prodavatelj se obvezuje da će predmet biti prikladan za korištenje u uobičajenu namjenu i/ili da će određeno vrijeme zadržati uobičajena svojstva. Navođenje jamstvenog roka ili roka uporabe artikla na ambalaži ili u reklami također ima te učinke. Jamstvo se može dati i na pojedini dio artikla.

  Jamstveni rok počinje teći od isporuke artikla Kupcu. Ako je artikal otpremljen prema ugovoru, on teče samo od dostave artikla do mjesta koje odredi kupac. Ako kupljenu stvar u rad stavlja netko drugi osim Prodavatelja, jamstveni rok počinje teći od dana puštanja stvari u rad, ako je Kupac naručio puštanje u rad najkasnije tri tjedna od preuzimanja stvari i pravilno i pravodobno osigurao potrebnu suradnju za obavljanje usluge.

  Kupac nema pravo na jamstvo ako je kvar uzrokovan vanjskim događajem izvan kontrole Prodavatelja nakon prijenosa rizika štete na Kupca.

  4. Odustanak od ugovora

  Odustanak od ugovora od strane potrošača

  Potrošač ima pravo odustati od ugovora u roku od četrnaest dana. Rok prema prethodnoj rečenici teče od dana sklapanja ugovora i ako je

  1. kupoprodajni ugovor, od dana preuzimanja robe,
  2. ugovora čiji je predmet više vrsta robe ili isporuka više dijelova, od datuma prihvaćanja zadnje isporuke robe i/ili
  3. ugovora, čiji je predmet redovita ponovljena isporuka robe, od dana prihvaćanja prve isporuke robe.

  Prodavatelj potrošaču omogućuje odustanak ispunjavanjem i slanjem predloška obrasca za odustajanje od ugovora na web stranici, a prodavatelj će potom bez nepotrebnog odgađanja potrošaču potvrditi prihvaćanje u tekstualnom obliku.

  Ako potrošač odustane od ugovora, dužan je bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od četrnaest dana od odustajanja od ugovora, poslati ili predati Prodavatelju robu koju je primio od Prodavatelja o svom trošku.

  Potrošač je dužan robu vratiti kompletnu, s kompletnom dokumentacijom, neoštećenu, čistu, po mogućnosti i originalnu ambalažu, u stanju i vrijednosti u kakvoj je robu primio.

  Ukoliko se potrošač odluči odustati u navedenom roku, preporučamo da robu dostavi na adresu Prodavatelja uz priloženo popratno pismo s mogućim razlogom odustajanja od kupoprodajnog ugovora (nije uvjet), s brojem kupnje. dokument i naznačeni broj bankovnog računa, kako bi se ubrzala obrada isplate, hoće li se iznos povući u obliku kredita za kupnju druge robe.

  Potrošač odgovara prodavatelju samo za smanjenje vrijednosti robe do koje je došlo zbog postupanja s robom na način drugačiji nego što je potrebno s obzirom na njezina svojstva i prirodu.

  Ako potrošač odustane od ugovora, Prodavatelj će mu bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od četrnaest dana od odustajanja od ugovora, vratiti sva novčana sredstva koja je od njega primio na temelju ugovora na isti način.

  Ako potrošač odustane od ugovora, Prodavatelj nije dužan potrošaču vratiti primljena sredstva prije nego što potrošač preda robu ili dokaže da je robu poslao Prodavatelju.

  Potrošač je upoznat s činjenicom da se u slučaju darivanja ili drugih promotivnih popusta uz robu sklapa darovni ugovor između Prodavatelja i Kupca uz uvjet da u slučaju korištenja prava potrošača na odustanak od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor postaje neučinkovita te je potrošač zajedno s vraćenom robom dužan vratiti i pripadajuće darove, uključujući sve čime se obogatio. U slučaju da se isti ne vrate, te vrijednosti će se smatrati neopravdanim bogaćenjem potrošača. Ukoliko oslobađanje predmeta neopravdanog obogaćenja nije moguće, Prodavatelj ima pravo na novčanu naknadu u visini uobičajene cijene.

   

  Povlačenje unutar jamstva zadovoljstva

  Svaki povrat robe u roku duljem od 14 dana, obično u roku od 50-100 dana (u daljnjem tekstu " Jamstvo zadovoljstva ") reguliran je ovim pravilima.

  Prodavatelj potrošaču omogućuje odustajanje ispunjavanjem i slanjem obrasca za odustajanje od ugovora na web stranici te će na taj način bez nepotrebnog odgađanja u tekstualnom obliku potvrditi potrošačev pristanak.

  Ako potrošač odustane od ugovora, robu koju je primio Prodavatelj dužan je poslati ili predati bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od četrnaest dana od odustajanja od ugovora, o svom trošku.

  Potrošač je dužan robu vratiti kompletnu, s kompletnom dokumentacijom, neoštećenu, čistu, po mogućnosti i originalnu ambalažu, u stanju i vrijednosti u kakvoj je robu primio.

  Ukoliko se potrošač odluči odustati od Jamstva zadovoljstva, preporučamo da, radi ubrzanja obrade odustajanja, robu dostavi na adresu Prodavatelja zajedno s priloženim popratnim pismom s mogućim razlogom odustajanja od kupoprodajnog ugovora. (nije uvjet), s brojem računa o kupnji i navedenim brojem bankovnog računa ili s naznakom da li će iznos biti povučen u obliku kredita za kupnju druge robe.

  Potrošač odgovara prodavatelju samo za smanjenje vrijednosti robe do kojeg je došlo zbog postupanja s robom na način drugačiji od onog koji je s obzirom na njezinu prirodu i svojstva nužan.

  Ako potrošač odustane od ugovora, Prodavatelj će mu bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od trideset radnih dana od odustajanja od ugovora, vratiti sva novčana sredstva primljena od njega temeljem ugovora na isti način.

  Ako potrošač odustane od ugovora, Prodavatelj nije dužan potrošaču vratiti primljena sredstva prije nego što mu potrošač preda robu ili dokaže da je robu poslao Prodavatelju.

  Potrošač je upoznat s činjenicom da se u slučaju darivanja ili drugih promotivnih popusta uz robu sklapa darovni ugovor između Prodavatelja i Kupca uz uvjet da u slučaju korištenja prava potrošača na odustanak od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor postaje neučinkovito i potrošač je dužan vratiti pripadajuće darove zajedno s vraćenom robom, uključujući sve čime se obogatio. U slučaju da se isti ne vrate, te vrijednosti će se smatrati neopravdanim bogaćenjem potrošača. Ukoliko oslobađanje predmeta neopravdanog obogaćenja nije moguće, Prodavatelj ima pravo na novčanu naknadu u visini uobičajene cijene.

  Prodavatelj zadržava pravo odbiti ispunjenje Jamstva zadovoljstva u slučaju nedostatka robe i njezinih dodataka ili u slučaju oštećenja (pad, udarac, itd.) ili drugog kvara robe (npr. izmjena robe od strane osoba koju prodavatelj nije odobrio i sl.), ili pravo na potraživanje troškova nastalih za vraćanje robe u prvobitno stanje. Ovi eventualni troškovi bit će odbijeni od nabavne cijene robe, kao i troškovi vezani uz platni promet te troškovi poštarine i pakiranja. Jamstvo zadovoljstva ne može se primijeniti na robu kupljenu na rate te robu u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga (npr. produžni adapteri za različite dijelove tijela).

  Prodavatelj ističe da je jamstvo zadovoljstva uvjetovano ispunjavanjem individualnog plana, što kupac može zatražiti na kontakte navedene u korisničkom priručniku ili ispunjavanjem i slanjem uzorka obrasca za individualni plan na web stranici. Ako se ova opcija ne koristi, naplaćuje se naknada za otkazivanje u iznosu od 40% kupoprodajne cijene važeće u trenutku kupnje uređaja.

  Povlačenje u ostalim slučajevima

  Kupac ne može odustati od ugovora niti zahtijevati isporuku novog artikla ako ga ne može vratiti u stanju u kakvom ga je primio. to se ne odnosi

  1. ako je Kupac koristio predmet prije nego što je nedostatak otkriven,
  2. ako je pregledom radi utvrđivanja nedostatka na stvari došlo do promjene stanja,
  3. ako Kupac nije radnjom ili propustom uzrokovao nemogućnost povrata artikla u nepromijenjenom stanju, ili
  4. ako je Kupac stvar prodao prije otkrivanja nedostatka, ako ju je potrošio ili ako je stvar mijenjao tijekom normalne uporabe; ako se to dogodilo samo djelomično, Kupac će Prodavatelju vratiti ono što još može vratiti, te će Prodavatelju dati naknadu do iznosa u kojem je imao koristi od korištenja stvari.

   

  Ukoliko Kupac na vrijeme ne prijavi nedostatak, gubi pravo na odustanak od ugovora.

  5. Sigurnost i zaštita informacija

  Kupčeve podatke Prodavatelj će obrađivati u okviru važećeg zakona o zaštiti podataka i koristiti ih za obradu Vaše narudžbe. U te svrhe podatke o Kupcu moguće je proslijediti i pružatelju usluga, obročnoj prodaji ili prijevozniku koji osigurava dostavu pošiljke na adresu koju navede Kupac.

  Kupac ima pravo od Prodavatelja zatražiti informacije o obradi osobnih podataka.

  Kupac daje prodavatelju suglasnost za prikupljanje i obradu ovih osobnih podataka u svrhu ispunjenja predmeta sklopljenog kupoprodajnog ugovora i korištenje u marketinške svrhe prodavatelja (osobito za slanje reklamnih poruka, telemarketing), do trenutka njegovog pisani izraz neslaganja s ovom obradom. U tom se slučaju elektronički obrazac također smatra pisanom izjavom, posebice putem kontakt obrasca na ovoj web stranici. Kupac ima pravo uvida u svoje osobne podatke i pravo na ispravak istih (putem navedene kontakt forme, uključujući pravo tražiti objašnjenje i uklanjanje neispravnosti te druga zakonska prava na te podatke. Prodavatelj također može obrađivati tzv. „kolačiće“ kako bi se olakšalo pružanje usluga informacijskog društva, u skladu s odredbama Direktive 95/46/EZ o namjeni „kolačića“ ili sličnih alata.

  Remarketing i drugi marketinški alati

  Prodavatelj na ovoj stranici koristi tzv. remarketing. Ovo je način ponovnog približavanja korisniku koji je već jednom posjetio stranicu i omogućuje mu da ponovo pogleda oglas pomoću datoteke pohranjene na računalu. Oglas Prodavatelja prikazuje se preko trećih strana, kao što je Google, na raznim web stranicama, pa se može dogoditi da isti oglas vidite na više mjesta.

  To omogućuju datoteke pod nazivom "kolačići", koje se spremaju na vaše računalo kada posjetite stranicu. Kolačić je mala datoteka pohranjena na računalu korisnika, u kojoj se pohranjuju postavke i druge informacije koje se koriste na web stranicama koje korisnik posjećuje. Ako ne želite primati kolačiće s ove stranice, možete to učiniti izravno na stranici Google Ads Settings ili na ovoj stranici mrežnog oglašavanja Inicijativa .

  6. Radno vrijeme

  Narudžbe putem internetskih trgovina Prodavatelja: 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, tijekom cijele godine.

  7. Cijene

  Sve cijene su ugovorene. U online e-shopu cijene su uvijek aktualne i važeće. Cijene su konačne, tj. navedene su s uključenim PDV-om, odnosno svim drugim porezima i naknadama koje potrošač mora platiti za kupnju i stjecanje robe, ovo se ne odnosi na naknade za prijevoz, troškove dostave i troškove sredstava komunikacija na daljinu. Promotivne cijene vrijede ograničeno vrijeme ili do isteka zaliha.

  8. Naručivanje

  Kupac dobiva isporuku (robu ili uslugu) po cijeni koja je važeća u trenutku narudžbe. Ova će cijena biti navedena u narudžbi iu poruci kojom se potvrđuje primitak narudžbe.

  Naručiti možete na sljedeće načine:

  1. elektroničke trgovine Prodavatelja (u daljnjem tekstu "e-trgovina");
  2. e-poštom
  3. telefonom

   

  Prodavatelj preporuča Kupcu da narudžbe vrši putem e-trgovine.

  9. Uvjeti plaćanja

  Prodavatelj prihvaća sljedeće uvjete plaćanja:

  1. gotovinsko plaćanje prilikom kupovine,
  2. avansna uplata virmanom,
  3. plaćanje online platnom karticom putem internet portala za plaćanje,
  4. pouzećem prilikom dostave robe (gotovinu od kupca preuzima prijevoznik)
  5. na rate (samo ako kupac ispunjava uvjete tvrtke koja nudi prodaju na rate navedene na ovim stranicama ili stranicama ponuđača),
  6. plaćanje putem PayPala

  Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja do pune isplate i preuzimanja, ali rizik od oštećenja robe prelazi prihvaćanjem robe od strane kupca.

  10. Uvjeti isporuke

  Robu je moguće poslati kupcu odabranom transportnom službom. Uvjet za dostavu do drugog ili trećeg radnog dana je da narudžba bude zaprimljena do 12:00 sati. Narudžbe zaprimljene nakon tog vremena bit će isporučene 1 radni dan kasnije.

  Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke (broj paketa, cjelovitost trake, oštećenje kutije) kod prijevoznika odmah po primopredaji prema priloženom tovarnom listu. Kupac ima pravo odbiti preuzimanje pošiljke koja nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom jer je pošiljka npr. nepotpuna ili oštećena. Ukoliko Kupac preuzima ovako oštećenu pošiljku od prijevoznika potrebno je oštećenje opisati u primopredajnom zapisniku prijevoznika.

  Nepotpunu ili oštećenu pošiljku potrebno je odmah poslati Prodavatelju, sastaviti zapisnik o oštećenju s prijevoznikom i poslati Prodavatelju e-poštom ili poštom bez nepotrebnog odgađanja. Dodatna reklamacija nepotpunosti ili vanjskog oštećenja pošiljke ne lišava Kupca prava na reklamaciju artikla, ali daje Prodavatelju priliku da dokaže da se ne radi o povredi kupoprodajnog ugovora.

  11. Uvjeti jamstva

  Jamstveni rok za robu je najmanje 24 mjeseca. Račun o kupnji obično služi kao jamstveni list. Doživotno jamstvo Stvari (proizvoda) znači jamstvo dano za cijeli normalan životni vijek tako kupljene Stvari (proizvoda). Doživotna podrška Stvari (proizvoda) podrazumijeva e-mail ili telefonsku podršku Prodavatelja koja vrijedi za cijelo vrijeme trajanja jamstva proizvoda, a sve troškove takve komunikacije (poziva) snosi Kupac.

  12. Završne odredbe

  Ovi Opći uvjeti, uključujući njihove dijelove, vrijede i vrijede od 23. listopada 2023. i poništavaju prethodnu verziju Uvjeta, uključujući njihove dijelove, koji su elektronički dostupni na ovoj web stranici.